КЕВР предлага промяна на балансиращия пазар, която увеличава цената на тока

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Предвижданите промени са направени без да бъде извършена оценка на тяхното въздействие върху крайните клиенти, търговците и производителите на електроенергия.

В разгара на безпрецедентната до момента енергийна криза КЕВР предвижда изменения в ПТЕЕ, които безспорно ще доведат до затруднени процеси на либерализация на електроенергийния пазар и ще повишат разходите за балансиране. Това ще се отрази в повишена цена на електроенергията за крайните клиенти и във всички случаи ще повлияе неблагоприятно върху икономическата стабилност на държавата и сектора.

По същество промяната предвижда забраната балансиращи групи да се обединяват с общ финансов сетълмент. Въвеждането на подобни административни ограничения повлиява крайно негативно върху развитието на свободния пазар. Такава забрана представлява съществено изменение на пазарните условия, при които се осъществява търговията и функционира балансиращият пазар. Това неизбежно ще доведе до повишаване на разходите за балансиране и най-важното: до повишаване на цените за електроенергия на крайните клиенти. Съществуващата до сега възможност за обединяване на балансиращи групи представлява възможно най-ефективния начин за нетиране (регулиране) на небалансите в системата, което от своя страна се отразява в постигане на по-ниски разходи за балансиране за всички участници. Премахването на тази възможност категорично ще доведе до значително увеличение на разходите за балансиране и от там до повишаване на цената на електроенергията за крайните потребители.

Асоциация Хидроенергия категорично възразява срещу предвижданите промени. От организацията напомнят, че най-важната задача на Регулатора е осигуряването на достъпни услуги в процесите на либерализация въз основа на принципите за законност, икономическа обоснованост, прозрачност и справедливост. Независимостта на КЕВР следва да бъде гарант за постигането на баланс в приеманите решения с отчитане на интересите на всички заинтересовани страни, при строго спазване на нормативните разпоредби.

В случая така предлаганите промени противоречат на принципа на оправданите очаквания. Предлаганата промяна се осъществява в средата на ценовия период при наличие на действащи договори за покупко-продажба на енергия, сключени при действащата нормативна рамка. Подобно изменение на правната уредба рефлектира пряко върху установените правоотношения и налага тяхната промяна с всички последици от това и то през зимния сезон.Подобно действие ще се отрази в равна степен негативно както върху доставчиците на енергия, така и върху крайните клиенти.

На следващо място предлаганите промени са в разрез с чл.23, ал.1 от Закона за енергетиката. Съгласно него, държавната политика в сектора следва да се реализира в съответствие с принципите за предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар, осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия, създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката.

Апелираме Комисията да оттегли предложените промени с оглед недопускане на допълнителни резки ценови изменения в толкова кризисен момент за България, които ще намерят пряко отражение върху разходите на потребителите за електрическа енергия.

Източник: fakti.bg

The post КЕВР предлага промяна на балансиращия пазар, която увеличава цената на тока appeared first on Начало.

0
0